வடிவமைப்பு | Vadivamai.in நிகழ்ச்சி நிரல் | Agenda

தமிழ் கூறும் ஈரெட்டும் பெற்று பார்புகழ வாழ்க!!!

 • image01

  Knowledge, Life

  அறிவு, வாழ்நாள்

 • image02

  Education, Children

  கல்வி, நன்மக்கள்

 • image03

  Gold, Proud

  பொன், பெருமை

 • image04

  Victory, Tender

  வெற்றி, இளமை

 • image05

  Property, Faith

  நிலம், நம்பிக்கை

 • image06

  Wealth, Effort

  பொருள், முயற்சி

 • image07

  Bravery, Strength

  துணிவு, ஆற்றல்

 • image08

  Praise, Health

  புகழ், நோயின்மை

என நீவிர் இருவரும் பல்லாண்டு! பல்லாண்டு! பல கோடி நூற்றாண்டு! பார்புகழ வாழ்க!!!